Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκτακτη Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13/24-7-2017

Έκτακτη Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13/24-7-2017

46
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 24-7-2017

Αρ.Πρωτ.4436
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω άμεσης αναγκαιότητας διάθεσης των πιστώσεων που αφορούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά την τροποποίησή τους από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τα απορρίμματα που είναι ζωτικής σημασίας) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)Περί έγκρισης κατεπείγοντος χαρακτήρα συνεδρίασης.
2) Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης.
3) Περί κατακύρωσης διαγωνισμού και έγκρισης πρακτικού για ανακήρυξης οριστικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” .