Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ...

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/2/2019

14
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 25η του μηνός Φεβρουάριος έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης οικονομικού έτους 2020.

 

ΘΕΜΑ:2Ο«Περί έγκρισης παρελθόντων ετών οικονομικού έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ:3ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ’’

 

ΘΕΜΑ: 4Ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020.

 

ΘΕΜΑ 5Ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στις υπηρεσίες του Δήμου έναντι αντιτίμου .

 

ΘΕΜΑ 6Ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού μίσθωσης έργου για υπηρεσίες του Δήμου έναντι αντιτίμου .

 

ΘΕΜΑ 7Ο Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στην υπηρεσία ύδρευσης.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

Γιαταγάννη Κων/να

Αντωνίου Ιωάννη

Φωτεινού Σαράντος

Γλήνιας Ιωάννης