Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/7/2016

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/7/2016

95
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 7-7-2016
Αρ.Πρωτ.:3352
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Βογιατζής Ιωάννης
Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Iουλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων
2.Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου
3.Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης
4.Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων για στάθμευση καντινών