Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 24/8/2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 24/8/2018

30
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 20-8-2018

Αρ.Πρωτ.4489

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο Περί προσφυγής και ανάθεσης της μελέτης: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
ΘΕΜΑ:2ο Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ποτών για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης και προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου.