Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10/9/2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10/9/2018

43
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 6-9-2018

Αρ.Πρωτ.4815

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης πρώτου πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων ειδών σίτισης του Παιδικού Σταθμού για την ομάδα 1δ είδη κρεοπωλείου και επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης του Δήμου Σαμοθράκης για τον Παιδικό σταθμό και παροχή γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου.