Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2018

34
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 27-12-2018

Αρ.Πρωτ:7045

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων).
ΘΕΜΑ 2ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμών (εισιτηρίων οδηγών).
ΘΕΜΑ:3Ο Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ταχυδρομικών τελών).
ΘΕΜΑ:4Ο Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης.
ΘΕΜΑ: 5Ο Περί έγκρισης ψήφισης Πίστωσης.
ΘΕΜΑ: 6Ο Περί έγκρισης ανανέωσης παγίας.
ΘΕΜΑ: 7Ο Περί επιστροφής παγίας.
ΘΕΜΑ: 8Ο Περί Οριστικής Παραλαβής μελέτης ‘’ Γεωλογική γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση καταστρεπτικών φαινομένων λόγω αστοχίας πρανούς στο βόρειο τμήμα του Πρ.Ηλία και στο δυτικό πρανές του δρόμου της Χώρας στη Ν.Σαμοθράκης’’