Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη – τ.κ. 68002

                                                                                              Σαμοθράκη 28/7/2021

Αρίθμ. Πρωτ.: 3756

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αρίθμ. πρωτ.: 4028/260/3-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΓ9Ω1Λ-9ΥΔ)  απόφαση του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη υπευθύνου για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου  για την λειτουργία του στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» για την για την λουτρική περίοδο 2020.
 2. Την αρίθμ. πρωτ.: 3640/217/23-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΨΩ1Λ-ΡΦΥ) απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης με θέμα: «Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη»
 3. Την αρίθμ. πρωτ.: 2285/9-2-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε σήμα λειτουργίας στην Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης.
 4. Τις διατάξεις των άρθων 4 και 10 της ΥΑ 9833/26-05-2009 (ΦΕΚ 1055 Β΄). ΥΑ 9833/26-05-2009 (ΦΕΚ 1055 Β΄).
 5. Την αρίθμ. 55/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΛ6Ω1Λ-ΟΙΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης.
 6. Την αρίθμ. 261/2020  (ΑΔΑ: ΨΩΩΧΩ1Λ-94Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης.
 7. Τις διατάξεις του της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 (ΦΕΚ 1632/21-4-2021/τ.Β΄) κοινή υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, για την λουτρική περίοδο 2021.
 8. Tην αρίθμ. 25/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΔΩ1Λ-ΦΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καθορισμού αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου έτους 2021¨

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης στην οποία χορηγήθηκε σήμα λειτουργίας με την αρίθμ. πρωτ.: 2285/9-2-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ)  για υδροθεραπεία από την Tρίτη 3 Αυγούστου 2021 και μέχρι 12 Οκτωβρίου 2021.

 

Η Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης λειτουργεί καθημερινά σε δύο βάρδιες από 07.00 π.μ. – 11.00 π.μ. και 18.00 μ.μ. – 22.00 μ.μ.

Το αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας για το έτος 2021 είναι:

 • Λούσεις στις μπανιέρες – 7,00 €
 • Λούσεις στις δεξαμενές – 5,00 €

 

Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας  στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, για την λουτρική περίοδο 2021, ενημερώνουμε ότι οι λούσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2551098401).

 

Η μονάδα θα λειτουργήσει  με ελλατωμένο αριθμό προσερχομένων στο 50% της προβλεπόμενης δυναμικότητάς της και  καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας με παρουσία ιατρικού προσωπικού.

 

Κατά την προσέλευση των λουόμενων, πραγματοποιείται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας.

 

Συνιστάται στους λουόμενους:

 • η πραγματοποίηση μοριακού τεστ (τις τελευταίες 72 ώρες)
 • οι λουόμενοι να αποφεύγουν τη βύθιση της κεφαλής μέσα στο νερό
 • οι ευπαθείς ομάδες να χρησιμοποιούν τις ατομικές μπανιέρες

 

Υποχρεωτικώς απαιτείται:

 • σχολαστικό ντους πριν από την είσοδο στην δεξαμενή.
 • η χρήση της μάσκας σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους του υδροθεραπευτηρίου.

Το πλαίσιο και οι όροι λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας περιγράφονται αναλυτικά   στον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίθηκε με την 55/2020 (ΑΔΑ:ΩΔΛ6Ω1Λ-ΟΙΠ) και τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 261/2020  (ΑΔΑ: ΨΩΩΧΩ1Λ-94Λ) όμοια απόφαση και βρίσκεται αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων του υδροθεραπευτηρίου και από τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 (ΦΕΚ 1632/21-4-2021/τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, για την λουτρική περίοδο 2021».

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Γρηγόραινας Ιωάννης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο