ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου  Δήμου Σαμοθράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 243του  Ν.3463/06
 • Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 • Τις διατάξεις του άρθρου  113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει
 • Τις διατάξεις του άρθρου  36 του Ν.3699/08 καθαρισμός Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
 • Την Υπουργική απόφαση 2/18254/0022/34-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/174-2008),
 • Την  αριθμ.71394/Υ1 (ΦΕΚ 1673/14-5-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Κ.Υ.Α. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων & Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

( καθορισμός αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων)

 • Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 113του Ν1892/90, της παραγρ. 15 του αρθρ. 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις συμβάσεις έργου
 • Την αριθμ 12./2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου Σαμοθράκης .

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαριστή/καθαρίστριας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της σχολικής μονάδας  Λυκείου Σαμοθράκης για το διδακτικό έτος 2019-2020 ήτοι μέχρι της 30-6-2020 , λόγω παραίτησης της έως τώρα καθαρίστριας της σχολικής μονάδας.

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΗ
1  ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

Έργο του/της προσληφθέντος/φθείσας θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, του γραφείου των διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου της παραπάνω σχολικής μονάδας

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί, θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/06/2020.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί ΔΙΑΥΓΕΙΑ και με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του  Γυμνασίου- Λυκείου και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης.

Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα
 • Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
 • Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι
 • Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης

Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας βάση των πινάκων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 • Χρόνος Ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

 

 • Πολύτεκνος Γονέας (50 μονάδες για κάθε τέκνο )
αριθμός

τέκνων

3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3)τέκνα

 • Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας :50 μονάδες
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110
 • Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

 

 

 

 • Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5
μονάδες 50 100 150 200 250

 

 • Γονέας με τέκνα με αναπηρία άνω του 67%
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5
μονάδες 100 200 300 400 500

 

 • Οικονομικά Κριτήρια
0€-500€ 500 μόρια
500€-1.000€ 400 μόρια
1.001€-5.000€ 300 μόρια
5.001€-10.000€ 100 μόρια
10.001€-15.000€ 50  μόρια
15.001€+ 0  μόρια

 

 • Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων ,αφού συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, θα μοριοδοτήσει βάσει των αιτήσεων, τα προσόντα κάθε υποψήφιου.

Η επιτροπή θα αποτελείται από : (α) Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, (β) Την/την Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και (γ) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολικής Μονάδας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του/της Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της  Επιτροπής θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2018-εισοδήματα από 1/1/2017-31/12/2017). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση , θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της Οικείας Οικονομικής Εφορίας
 4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή
 6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους
 7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
 8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 9. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής –Κτίριο Δημαρχείου Δήμου Σαμοθράκης από 8/10/2019 έως 14/10/2019 στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Αποστολούδια Πέτρο , κατά τις εργάσιμες ώρες , τηλ. επικ. 2551350820  για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένου και των εργοδοτικών εισφορών ) θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή.

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.                                      

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

     Τερζή Αναστασία

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο