ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΞΥΩ1Λ-Τ8Ψ
ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 4/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 5693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

1. Την αρίθμ. 229/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
2. Την αρίθμ. πρωτ.: 22508/4-11-2015 απόφαση του γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Εργάτης/Εργάτρια Καθαριότητας 1 Δύο (2) μήνες

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:
Οι υποψήφιοι:
1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδια υπάλληλος Σαμαρά Γαρυφαλλιά τηλ. 2551350819), μέσα σε προθεσμία επτά ημερολογιακών (7) ημερών από 5-11-2015 έως και 11-11-2015 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
1. Αντίγραφο ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
7. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα η οποία εφόσον υπάρχει θα αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, ενώ οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα εναλλακτικά μπορούν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Χρόνος ανεργίας ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
• Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
• Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο τέκνο)
• Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
• Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ: προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σαμοθράκης

Η παρούσα αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Η παρούσα υπάρχει αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο