ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

featured

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΞΕΚΩ1Λ-ΚΡΧ

ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 28/5/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2379

 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

 

  1. Την αρίθμ. 85/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και Γυμνασίου- Λυκείου λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19»
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 28 παρ. 5 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α)
  5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020)

                                                 

O Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμου, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και Γυμνασίου- Λυκείου λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19 και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Καθαριστριών/

τριων Σχολικών Μονάδων

2 Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών 1 μήνας

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

  1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης (Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης, τηλ: 2551350820) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών που ξεκινάει από την ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης που αρχίζει από 28-5-2020 έως και 29-5-2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

       Γαλατούμος Νικόλαος

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter