ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε ισχύ η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε ισχύ η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

ANAKOINΩΣΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης πληροφορεί  ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα, χαμηλότοκα και άτοκα δάνεια για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας έως τις 31/12/2015.

Το νέο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με την επωνυμία «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητας (ΤΑΝΕ)», χρηματοδοτείται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), το οποίο έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  Mέσω της λειτουργίας του «ΤΑΝΕ», πρόκειται να βοηθηθούν οι φορείς επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος στην νησιωτική Ελλάδα, οι οποίοι, αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, με ευνοϊκούς όρους ενόψει μιας θετικής από πλευράς τουρισμού χρονιάς.

 

Ειδικότερα, η παρούσα Δράση αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

 • στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων,
 • στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και
 • στην, εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

Από τους ανωτέρω στόχους δεν αποκλείονται επενδυτικά σχέδια που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.  Για την χρησιμοποίηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, με το δυνατό καλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιδιώκεται η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα:

Η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει ένα επιχειρηματικό της σχέδιο θα συμπράττει με το ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, συνεισφέροντας διαθέσιμά της από κοινού με τα διαθέσιμα του Ταμείου, προκειμένου να δημιουργηθεί το παρόν μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητα».

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα καλύπτει το 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ενώ το ΤΕΠΙΧ μέσω της παροχής δανείων θα καλύπτει το 70% του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 • να έχουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Παράρτημα 3) σε συνδυασμό με το προηγούμενο σημείο, να είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006,
 • να διαθέτουν  τον/τους  δηλούμενο/ους  ΚΑΔ πριν  την υποβολή  της  αίτησης  ή, για  τις  υπό  σύσταση επιχειρήσεις, να  δεσμεύονται  εγγράφως  κατά  την υποβολή  της  αίτησης για  την  επιλεξιμότητα  του δηλούμενου  ΚΑΔ  και  να προσκομίζουν  την  βεβαίωση έναρξης  κατά  την  εκταμίευση, να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,
 • να μην  τους  έχουν  επιβληθεί  κατά  τον  χρόνο υποβολής  και εξέτασης  της  αίτησής  τους  κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας,
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον  αρμόδιο φορέα  αίτηση  ανανέωσης  αυτής  ή πιστοποιητικό  από  το αρμόδιο  Επιμελητήριο  σε περίπτωση  που  βάσει  νόμου  δεν απαιτείται  άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις  που  στερούνται νόμιμης άδειας  λειτουργίας,  καθώς  και  επιχειρήσεις  των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης  άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από  τη  Δράση. Ειδικά  οι  υπό  σύσταση  επιχειρήσεις  πρέπει να δεσμεύονται  κατά  την  εκταμίευση του δανείου ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα,
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου  2.  παρ. 2.1,
 • σημεία  9,10,11 των  κατευθυντηρίων  γραμμών  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής (2004/C/244/02),
 • να λειτουργούν  αποκλειστικά  με  μία  από  τις ακόλουθες μορφές  επιχειρήσεων:  ατομική  επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε,
 • να τηρούν  απλογραφικά  βιβλία (πρώην  Β’ Κατηγορίας)  ή διπλογραφικά  βιβλία (πρώην  Γ’ κατηγορίας) του ΚΦΑΣ (πρώην Κ.Β.Σ.),

Επιχειρήσεις α) που έχουν  λάβει εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο να μην  εμφανίζουν κατά  την ημερομηνία έγκρισης της  αίτησης  από  την  ΕΤΕΑΝ  ληξιπρόθεσμες οφειλές  στην αποπληρωμή του δανείου αυτού β) που έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία   Δανειοδοτήσεων  ή  Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ να  μην εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

– Στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., Ξενίας 24 Αθήνα 115 28, τηλ. 210 7450400,E‐mail: [email protected], www.etean.com.gr .

– Στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών οι οποίες είναι οι εξής:

 • Εθνική Τράπεζα
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

– Στο γραφείο ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ( τηλ.: 801 11 36 300, Μεσογείων 56)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο