Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΔΑ: Ψ3ΠΧΩ1Λ-66Μ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                              Σαμοθράκη 13/11/2018

                                                                                             Αρίθμ. πρωτ.: 6189

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ: 407

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου»

 

                                     Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ΄ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Την υπ΄ αρίθμ. πρωτ.: 1164/65/6-3-2017 απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων
  4. Την από 13/11/2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου που πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 6182/13-11-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

  1. Αποδέχεται την από  13-11-2018 αίτηση παραίτησης του κ.Γαλατούμου Νικολάου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 πα. 4 του Ν.3852/2010.
  2. Τον απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου που του ανατέθηκαν με την υπ’ αρίθμ.  πρωτ.: 1164/65/6-3-2017 απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων.

Η παρούσα θα αναρτηθεί με αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimossamothrakis.gr).

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Βίτσας Αθανάσιος

 

Κοινοποίηση:

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης
  2. Κ. Γαλατούμο Νικόλαο
  3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπά Παναγιώτη

Εσωτερική διανομή:

  1. Όλες τις υπηρεσίες του Δήμου
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο