ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Untitled-1

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 46

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
 2. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30.3.2016).
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4847/7.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020”».
 4.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36/4.1.2017 απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002721».
 5. Την αρίθμ. πρωτ.: 575/35/8-2-2017 απόφαση του Δημάρχου για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης ««Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020”- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ-ΕΚΤ»- ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
 6. Την αρίθμ. πρωτ: 715/14-5-2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020” διάρκειας από 15/2/2017 έως 14/2/2018 με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος
 7. Την αρίθμ. πρωτ: 716/14-5-2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020” διάρκειας από 15/2/2017 έως 14/2/2018 με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος
 8. Την αρίθμ. πρωτ: 717/14-5-2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002721 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020” διάρκειας από 15/2/2017 έως 14/2/2018 με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος
 9. Τα  στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Συνιστούμε Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης στην έδρα του Δήμου Σαμοθράκης στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης, στα πλαίσια του οποίου θα λειτουργεί και κινητή μονάδα .

 

Β. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων συντονίστριας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης στην Βάβουρα Μαλαματένια του Μιχαήλ εργαζόμενης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόχου πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού  με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Θα καταρτίσει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του Κέντρου και του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Ισότητας των Φύλλων το σχέδιο λειτουργίας του Κέντρου στο οποίο θα γίνει αναφορά στα καθήκοντα και τα όρια της δράσης του κάθε στελέχους
 • Θα έχει την ευθύνη τήρησης του σχεδίου λειτουργίας του Κέντρου
 • Θα έχει την ευθύνη συντονισμού του προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου με σκοπό την επίτευξη των στόχων του
 • Θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου
 • Θα έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου. Επίσης θα έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρούμενων στοιχείων.
 • Θα συντονίζει μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευμένης συμμετοχής, τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π.
 • Θα συγκεντρώνει και θα αξιολογεί δεδομένα από το προσωπικό για τις δράσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες.
 • Θα έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων

 

Γ. Αναθέτουμε καθήκοντα αναπληρώτριας συντονίστριας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης σε περίπτωση απουσίας της Βάβουρα Μαλαματένιας στην  Βαβάλου Πολυξένη του Στυλιανού εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόχου πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού όπως αναφέρονται στην παρ. Β. της παρούσας απόφασης.

 

Δ. Αναθέτουμε στην Σλαβίδου Βασιλική του Νικολάου εργαζόμενη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόχου πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών την αρμοδιότητα  στελέχους για θέματα προώθησης στην απασχόλησης στην Σλαβίδου Βασιλική ως εξής

 • Θα ενημερώνει για πιθανά σεμινάρια, θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ΕΠΣΑ κ.λ.π.
 • Παραπέμπει ή συνοδεύει όπου χρειάζεται τα ωφελούμενα άτομα (π.χ. για έκδοση κάρτας ανεργίας, επιδότηση ανεργίας κ.λ.π.)
 • Συνεργάζεται με άλλα στελέχη του Κέντρου στην ανίχνευση αναγκών που παρουσιάζονται (π.χ. διαδικασίες δημιουργίας επιχείρησης, έκδοση αδειών οδήγησης κ.λ.π.
 • Θα αναπτύσσει και θα διατηρεί επαφή με εργοδότες και την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων ατόμων
 • Θα υποστηρίξει και θα κατευθύνει τα ωφελούμενα άτομα στην προσπάθειά τους να εισέλθουν/ επανεισέλθουν στην αγορά εργασίας και θα παρακολουθεί την πρόοδό τους
 • Θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία  συνεταιρισμών και θα προωθεί την ιδέα της κοινωνικής οικονομίας

 

Όλα τα στελέχη θα υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας του έργου και την συμπλήρωση βάσεων δεδομένων

Επίσης, και ανάλογα με τα θέματα που θα χειρίζονται καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους:

 • Θα συμμετέχουν σε συναντήσεις του Κέντρου Κοινότητας
 • Θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κλπ
 • Θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα υποδοχής και καταγραφής
 • Θα υποχρεούνται στη τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των περιστατικών που διαχειρίζονται
 • Θα παίρνουν μέρος στις έρευνες/καταγραφές που απαιτούνται
 • Αρχειοθέτηση, (έντυπη και ηλεκτρονική)
 • Δακτυλογράφηση και επεξεργασία κειμένων
 • Έκδοση αντιγράφων-φωτοτυπιών
 • Προετοιμασία εντύπων και παρουσιάσεων του Κέντρου
 • Καταχώρηση στοιχείων και επεξεργασία αποτελεσμάτων, ερευνών που εκπονούν τα στελέχη του Κέντρου
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία του Κέντρου
 • Παροχή στοιχείων για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου αναφορικά με τις δραστηριότητες του κέντρου (υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προσκλήσεις κλπ)
 • Διεκπεραιώσεις ΕΛΤΑ και courier
 • Επιμέλεια αποστολής ομαδικών επιστολών – προσκλήσεις
 • Υποδοχή και εσωτερική προώθηση αιτήσεων
 • Προετοιμασία συναντήσεων
 • Συνεννόηση με προμηθευτές
 • Καταχώρηση στοιχείων που υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο του κέντρου και τα στελέχη- τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων
 • Σύνταξη εξοδολογίων, παρουσιολογίων και τήρηση αρχείου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης  θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Σαμοθράκης.

Όλα τα στελέχη  θα συνεργάζονται με τα μέλη της  ομάδας έργου με σκοπό την υποστήριξη  υλοποίησης και εν γένει διαχείρισης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης ώστε να προχωράει βάση του αρχικού σχεδιασμού και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2930/ΑΜΘ 28/Α/Α ΟΠΣ:1621/Έκδοση 1/0 Πρόσκληση της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η παρούσα να επιδοθεί ενυπογράφως στους οριζόμενους υπαλλήλους, να  δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο