ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  ΨΛ56Ω1Λ-ΞΞΤ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                              

Aρ. Πρωτ.:  6136/10-12-2021                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21ης/9-12-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

Στη Σαμοθράκη σήμερα 9-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30  πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (zoom) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας με την διαδικασία των διατάξεων των 67, παρ. 51 και 67 παρ. 12 του Ν. 3852/20210, δυνάμει της εγκυκλίου 643 αρίθμ. πρωτ.: 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» ύστερα από  την υπ. αρ. πρωτ.: 6025/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης.                                                                       

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί καθορισμού χώρου ενταφιασμού νεκρών από λοιμώδη νοσήματα στα νεκροταφεία των οικισμών και πρόταση για επέκταση νεκροταφείου Αλωνίων»

Αρίθμ. Απόφαση: 168

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη (zoom) οι κάτωθι δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αντωνίου Ιωάννης –   Δημοτικός Σύμβουλος 1. Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη-Μέλος ΔΣ (μέχρι το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης)
2. Βασιλειάδου Σωτηρία- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2. Γλήνιας Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος (μέχρι το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
3. Βίτσας Αθανάσιος-      Δημοτικός Σύμβουλος  
4. Γιαταγάννη Κων/να –          »        » 3. Τόλιου Βασιλική- Δημοτικός Σύμβουλος
5. Γρηγόραινας Ιωάννης –       »       » 4. Φωτεινού Φώτιος –   »        »
6. Καραμήτσου Γιαννέλου- Κατερίνα –»  »  
7. Κυλίμος Νικόλαιος-            »       »  
8. Παλκανίκος Ιωάννης-         »      »  
9. Παπάς Παναγιώτης –          »       »  
10. Πρόξενος Χρήστος-          »       »  
11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »       »  
12. Τερζή Αναστασία-            »       »  
13. Φωτεινού Σαράντος-        »       » (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

 

Ο Δήμαρχος Γαλατούμος Νικόλαος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom).

Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom) συμμετείχε και η Kαπετανίδου Στυλιανή υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού /Α΄ για την τήρηση των πρακτικών.

Με την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κα. Βασιλειάδου Σωτηρία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρθηκε στην θλίψη που προκάλεσε στο νησί ο θάνατος από κορωνοϊο του φίλου και διατελέσαντος δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Γλήνια και εκφράζοντας όλο το Δημοτικό Συμβούλιο απήθυνε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θανόντος.

Ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος πήρε το λόγο και αφού εξέφρασε με την σειρά του θερμά συλλυπητήρια πρότεινε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του θανόντος.

Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης δύο θεμάτων συνδέθηκε μέσω zoom και συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη και η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη.

Στην συνέχεια  η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Βασιλειάδου Σωτηρία εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω.

Με την από 8/12/2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής αναφέορνται τα εξής:

Η ταφή νεκρών, των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήματα που υπάγονται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, γίνεται σε ιδιαίτερο τμήμα του κοιμητηρίου (άρθρο 3ΠΔ 210/1975 – Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»-, ΦΕΚ 63/Α).

O Δήμος Σαμοθράκης μέχρι σήμερα δεν έχει καθορίσει τέτοιο τμήμα σε κανένα υφιστάμενο νεκροταφείο του Δήμου ενώ δεν έχει εγκριθεί κανονισμός λειτουργίας των υφιστάμενων νεκροταφείων που να προβλέπει την λειτουργία χώρου ενταφιασμού νεκρών από λοιμώδη νοσήματα.

Εν όψη έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊου που δυστυχώς δεν έχει αφήσει αλώβητο το νησί μας  θα πρέπει άμεσα το Δημοτικό  Συμβούλιο να καθορίζει χώρο ταφής νεκρών από λοιμώδη νοσήματα.

Στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η χορήγηση και αποτέφρωσης νεκρών. (άρθρο 75 Iβ10 κ II8 Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεύχος Α’) (παρ.1 άρθρο 1 ΑΝ 582/68) (άρθρο 190 Π.Δ. 14/99- Κ.Β.Π.Ν.)
Η διοίκηση και η διαχείριση όλων των νεκροταφείων που βρίσκονται σε λειτουργία, ανήκει στους δήμους και συνεπώς η ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία τους εναπόκειται σε αυτούς. (ΓνΝΣΚ 316/1995).

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 οι δημοτικές αρχές δύναται να ρυθμίζουν τα θέματα αρμοδιοτήτων τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.

Επί πλέον με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 11 Ν.4237/14 (ΦΕΚ 36/12.02.2014 τεύχος Α’), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 137 Ν. 4495/17 και το άρθρο 130 του Ν.4759/20) η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά την έκδοση του Ν. Ν.4237/14 (αφορά την περίπτωση των νεκροταφείων του δήμου Σαμοθράκης), επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις περιοχών.
Ο οικείος δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του Ν.4237/14 (ημερ.δημοσ.12.02.2014) έως 03.02.2019 έως 31.12.2021. (άρθρο 11 Ν.4237/14 (ΦΕΚ 36/12.02.2014 τεύχος Α’), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 137 Ν. 4495/17 και το άρθρο 130 του Ν.4759/20).

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η λειτουργία του κοιμητηρίου κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 μέχρις υποβολής των μελετών αυτών και εντός οριζομένης προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας παύει οριστικώς αυτή. (άρθρο 11 Ν.4237/14 (ΦΕΚ 36/12.02.2014 τεύχος Α’).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το γεγονός ότι  ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους νεκρούς μας είναι ένας ¨κορυφαίος δείκτης του πολιτισμού μας”, τις δυνατότητες (χωρητικότητα) των υφιστάμενων  νεκροταφείων και την ανάγκη  άμεσης επέκτασης χώρων ταφής στο Δήμο Σαμοθράκης και επειδή στον Δήμο Σαμοθράκης δεν προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά το άρθρο 73 παρ.1Βiv του Ν.3852/2010 καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει την αρμοδιότητα χωροθέτησης για την ίδρυση ή επέκταση κοιμητηρίων να αποφασίσει για τα εξής:

Α) Να εγκρίνει τον καθορισμό  χώρο ενταφιασμού νεκρών από λοιμώδη νοσήματα εντός υφιστάμενων νεκτροταφείων των οικισμών σύμφωνα με την πρόταση της δημοτικής αρχής, ως εξής:

Α/Α Νεκροταφείο Έκταση Προδιαγραφές Αριθμός τάφων
1 Χώρας 10 τ.μ. Θα οριοθετηθει ο πιο  απομακρυσμένος χώρος κατόπιν αυτοψίας 2
2 Αλωνίων 20 τ.μ. 4
3 Μακρυλιών Ξηροποτάμου 10 τ.μ. 2
4 Προφήτη Ηλία 10 τ.μ. 2
5 Λακκώματος 10 τ.μ. 2
6 Θέρμων 10 τ.μ. 2
7 Kάτω Καρυώτες 10 τ.μ. 2
ΣΥΝΟΛΟ   80 τ.μ. 16

 

Β) Να εγκρίνει την πρόταση για την  επέκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου Αλωνίων σε δημοτική έκταση 4 στρεμμάτων πλήσιον της βόρειας πλευράς του υφιστάμενου, κατόπιν γνωμάτευσης της επιτροπής αρμόδιας επιτροπής (παρ. 2 άρθρο 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (Φ) που αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

α) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η ανωτέρω Επιτροπή, γνωματεύει για τη θέση, την έκταση, τη φύση του εδάφους και την εκπλήρωση γενικά των υπόλοιπων όρων, που ορίζονται από την νομοθεσία, καθώς και για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ίδρυση ή την επέκταση των κοιμητηρίων.

Μετά  την θετική  γνωμοδότηση από την αρμόδια επιτροπή το δημοτικό συμβούλιο θα εγκρίνει  την προτεινόμενη επέκταση υφιστάμενου νεκτροταφείου και η απόφασή του θα σταλεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκησης για έγκριση.

 

Γ) Να εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την σύνταξη πλήρους τοπογραφικής, γεωλογικής και υδρογεωλογικής μελέτης για τα υφιστάμενα νεκτροταφεία την οποία πρέπει να υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος εντός της ισχύουσας προθεσμίας (ήτοι 31.12.2021) προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία των υφιστάμενων νεκροταφείων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α) Εγκρίνει τον καθορισμό  χώρο ενταφιασμού νεκρών από λοιμώδη νοσήματα εντός υφιστάμενων νεκτροταφείων των οικισμών ως εξής:

 

Α/Α Νεκροταφείο Έκταση Προδιαγραφές Αριθμός τάφων
1 Χώρας 10 τ.μ. Θα οριοθετηθει ο πιο  απομακρυσμένος χώρος κατόπιν αυτοψίας 2
2 Αλωνίων 20 τ.μ. 4
3 Μακρυλιών Ξηροποτάμου 10 τ.μ. 2
4 Προφήτη Ηλία 10 τ.μ. 2
5 Λακκώματος 10 τ.μ. 2
6 Θέρμων 10 τ.μ. 2
7 Kάτω Καρυώτες 10 τ.μ. 2
ΣΥΝΟΛΟ   80 τ.μ. 16

 

Β) Εγκρίνει την πρόταση για την επέκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου Αλωνίων σε δημοτική έκταση 4 στρεμμάτων πλήσιον της βόρειας πλευράς του υφιστάμενου, κατόπιν γνωμάτευσης της επιτροπής αρμόδιας επιτροπής (παρ. 2 άρθρο 2 ΚΥΑ Α5/1210/1978 (Φ) που αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

α) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η ανωτέρω Επιτροπή, γνωματεύει για τη θέση, την έκταση, τη φύση του εδάφους και την εκπλήρωση γενικά των υπόλοιπων όρων, που ορίζονται από την νομοθεσία, καθώς και για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ίδρυση ή την επέκταση των κοιμητηρίων.

Μετά  την θετική  γνωμοδότηση από την αρμόδια επιτροπή το δημοτικό συμβούλιο θα εγκρίνει  την προτεινόμενη επέκταση υφιστάμενου νεκτροταφείου και η απόφασή του θα σταλεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκησης για έγκριση.

 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γαλατούμο Νικόλαο να εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την σύνταξη πλήρους τοπογραφικής, γεωλογικής και υδρογεωλογικής μελέτης για τα υφιστάμενα νεκτροταφεία την οποία πρέπει να υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος εντός της ισχύουσας προθεσμίας (ήτοι 31.12.2021) προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία των υφιστάμενων νεκροταφείων.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Η Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη             Ο Γραμματέας

Βασιλειάδου Σόνια                                                           Παλκανίκος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο