Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σαμοθράκη: 10/9/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 4514


ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων ως μέλη
Οικονομικής Επιτροπής
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθμ.: 297


Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης


Έχοντας υπ’ όψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,61,92 και 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τεύχος Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και
τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά
την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν
2. Την υπ’ αριθμόν 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης με
το οποίο επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών της 25
ης Μαΐου και των
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 του Δήμου Σαμοθράκης
3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α΄) Συγκρότηση-
Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σαμοθράκης (ΦΕΚ 4124 Β/20-9-2018 και την τροποποίηση
ΦΕΚ2511 Β/25-6-2019)
5. Την υπ΄ αρίθμ 289/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των
Α. Αντωνάκη-Μόραλη Χρυσάνθης σαν Αντιδημάρχου υπεύθυνης Οικονομικών,
Διοικητικών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Καταστημάτων, Τεχνικών έργων
Β. Καραμήτσου-Γιαννέλου Αικατερίνη σαν Αντιδήμαρχο υπεύθυνης Τουρισμού,
Εξυπηρέτησης πολιτών, Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Γ. Γρηγόραινα Ιωάννη σαν αντιδήμαρχο υπεύθυνο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος,
Διαχείρισης καυσίμων και μηχανημάτων.
6. Την 225/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής
Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της οικονομικής επιτροπής, λόγω του ότι
καθήκοντα προέδρου της επιτροπής θα ασκεί ο Δήμαρχος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων (από την παράταξη της πλειοψηφίας) ως μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
Α. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ
Β. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ειδικό ιστότοπο του Δήμου Σαμοθράκης

Ο Δήμαρχος
ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο