Απόφαση Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Απόφαση Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 08 – 06 – 2015
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:2444
Ταχ.Δ/νση:Σαμοθράκη
Τηλ:25513 50803
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω17ΨΩ1Λ-ΓΙΖ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
αριθ.147
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 47 του Ν.3584/2007 Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν4024/2011 σχετικά με την περικοπή μισθού,οταν ο υπάλληλος απο υπαιτιότητά τoυ δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου η εν μέρει.

3.Τα υπηρεσιακά σημειώματα του προϊσταμένου του Τμήματος καθαριότητας σύμφωνα με τα οποία ο υπάλληλος κ.Λενούδιας Σαράντος του Δημητρίου δεν παρείχε τις υπηρεσίες του και απουσίασε αυθαίρετα και αδικαιολόγητα απο τα καθήκοντά του για διάστημα (13) δεκα τριών ημερών ήτοι:
απο 9-5-2015 εως και 27-5-2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προβαίνουμε σε ανάλογη περικοπή του μισθού του υπαλλήλου κ.Λενούδια Σαράντου του Δημητρίου ,που αντιστοιχεί σε αδικαιολόγητη απουσία απο τα καθήκοντά του απο 9-5-2015 εως και 27-5-2015 ήτοι: σύνολο δέκα τριών (13) εργασίμων ημερών.

Κοιν:Ενδιαφερόμενο Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Βίτσας Αθανάσιος
1.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Καθαριότητας

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο