Απόφαση ΔΣ για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Απόφαση ΔΣ για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης

ΑΔΑ: ΩΓΖΘΩ1Λ-ΟΔΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3647/19-7-2016

AΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16/17-7-2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-7-2016 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10.00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 3593/15-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘEMA: 2ο «Περί λειψυδρίας και λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση  προβλημάτων ύδρευσης»

     Αρίθμ. Απόφαση: 149

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Βογιατζής Ιωάννης-      Δημ. Σύμβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης-  
2. Γαλατούμος Νικόλαος-      »       » 2. Βάβουρα Ευαγγελία-        »        »  
3. Κουτράκη Μαρία-              »       » 3. Γλήνιας Μιχαήλ-               »       »  
4. Λάζαρης Αλέξανδρος-         »       » 4. Κορδώνια Ευγενία-            »       »  
5. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »       » 5. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »  
6. Πρόξενος Χρήστος-            »       » 6. Στεργίου Εμμανουήλ-          »       »    
7. Παπάς Παναγιώτης-            »       » 7. Φωτεινού Φωτεινός-            »       »  
8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-      »       » 8. Φράγκου- Μισέντου Άννα-    »       »  
9. Ταμπάκης Νικόλαος-           »       » Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος πήρε το λόγο και είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζεται τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με την υδροδότηση των οικισμών λόγο βλαβών στην αντλία του δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας αλλά και λόγω ανεπάρκειας νερού στον οικισμό Χώρα, Αλώνια κ.λ.π.

Όπως καταλαβαίνεται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα δεν αρκεί μόνο η τεχνική αποκατάσταση αλλά θα πρέπει να σταματήσει η υπερκαταλάνωση και σπατάλη νερού.

Επίσης είναι σε όλους γνωστό ότι υπάρχουν φαινόμενα λαθραίας χρήσης νερού σε ποσοστό που αγγίζει το 30% των χρηστών. Για τους παραπάνω λόγους και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεπάρκειας νερού προτείνω την άμεση λήψη μέτρων όπως:

1ο Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την λαθραία χρήση νερού από το δίκτυο ύδρευσης.

2ο Να κλείσουν άμεσα οι κοινόχρηστες βρύσες

3ο Να εφαρμοστούν άμεσα οι προβλέψεις  του κανονισμού ύδρευσης ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την διακοπή των παράνομων υδρεύσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για παράνομη υδροληψία και την διακοπή των υδροδοτήσεων από το δίκτυο ύδρευσης για άρδευση ή άλλες χρήσεις εκτός οικισμών πέραν τις κάλυψης αναγκών πόσιμου ύδατος, όπου υπάρχει ανεπάρκεια νερού.

 

4ο Να αιτηθούμε προς τους ιδιοκτήτες πισίνας να κάνουν οικονομία νερού ή να σταματήσουν την χρήση τους έως ότου επιλυθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα λειψυδρίας.

 

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος και ανέφερε τα εξής:

Πιστεύω πως και μόνο αν ληφθούν μέτρα για τις παράνομες υδρεύσεις θα λυθεί το πρόβλημα.

 

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ταμπάκης Νικόλαος και είπε ότι αν ζητήσουμε από τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες πισινών να σταματήσουν την χρήση τους εντός της τουριστικής περιόδου θα εκτεθούν διότι οι κρατήσεις έχουν γίνει συμπεριλαμβανομένων στις υπηρεσίες και της πισίνας.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Αναγέννηση της Σαμοθράκης¨ κ. Λάζαρης Αλέξανδρος είπε ότι αν στην ύδρευση δεν τοποθετηθούν άνθρωποι υπεύθυνοι το πρόβλημα δεν θα λυθεί.

 

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ολοκλήρωσε την συζήτησή του επί του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση  προβλημάτων υδροδότησης  ως εξής:

 

1ο Εξουσιοδοτεί τον   Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο   να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την λαθραία χρήση νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης.

2ο Να  κλείσουν άμεσα οι κοινόχρηστες βρύσες

3ο Να εφαρμοστούν άμεσα οι προβλέψεις  του κανονισμού ύδρευσης ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την διακοπή των παράνομων υδρεύσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων για παράνομη υδροληψία και την διακοπή των υδροδοτήσεων από το δίκτυο ύδρευσης για άρδευση ή άλλες χρήσεις εκτός οικισμών πέραν τις κάλυψης αναγκών πόσιμου ύδατος όπου υπάρχει ανεπάρκεια νερού.

4ο Να συσταθεί στους ιδιοκτήτες πισίνας να κάνουν οικονομία νερού ή να αναζητήσουν άλλες λύσεις (παροχή νερού από γεώτρηση) όπου είναι εφικτό έως ότου επιλυθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα λειψυδρίας.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου    Τα Μέλη          Η Γραμματέας

Παπάς Παναγιώτης                   (Υπογραφές)  Φράγκου- Μισέντου Άννα

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο