Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 75ΑΚΩ1Λ-7Σ9
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Σαμοθράκη 27-8-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 4464

Απόφαση αριθμ.: 280 /2015
Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2279 /τ.Β΄/12-10-2011.
6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Βογιατζή Ιωάννη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω Υπηρεσιών του Δήμου :
Α. Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος στους κάτωθι τομείς αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα:
• τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου,
• την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,
• τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,
• Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
Β. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11 στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
• την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική
κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην
περιοχή του Δήμου,
• την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
• την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
• την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου,
• τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων,
• τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του,
• τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
• την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του
Δήμου.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) σε όλους τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) .
Δ. Την εποπτεία και ευθύνη άσκησης των αρμοδιοτήτων προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως περιγράφονται στη σχετική παράγραφο στο άρθρο 8 στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) .

2. Ο εντεταλμένος σύμβουλος οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρονται στα ανωτέρω αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
• Να εισηγείται θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδιος.
• Να μεριμνά για θέματα οργάνωσης και καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που ορίζεται υπεύθυνος και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

3. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

5. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο