Από το πρακτικό της 10ης/19-5-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

featured
Facebook
Twitter