Από το πρακτικό της 14ης /24-7-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter