Από το πρακτικό της 15/28-6-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter