Από το πρακτικό της 23ης/27-11-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter