Από το πρακτικό της 8/31-3-2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter