Από το Πρακτικό 10/25-4-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter