Από το Πρακτικό 13/16-7-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter