Από το Πρακτικό 14/23-7-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter