Από το Πρακτικό 14/27-4-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Eπιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter