Από το Πρακτικό 24/29-10-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter