Από το Πρακτικό 4/10-2-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter