Από το Πρακτικό 5/16-2-2021 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter