Από το Πρακτικό 6/22-2-2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Eπιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter