Από το Πρακτικό 9/16-5-2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης

featured
Facebook
Twitter