Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: ΩΜ5ΞΩ1Λ-5ΒΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 27/8/2015
NOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρίθμ. Πρωτ.: 4464
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρίθμ. Απόφαση: 281
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87)
• Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
• (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Σαμοθράκης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.859 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει Δημοτικές Ενότητες.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011
τεύχος Β΄)
• Την αρίθμ. πρωτ.: 4766/313/3-9-2015 απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία δυόμισι ετών, εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 3/9/2014 έως
2/3/2017 και την μεταβίβαση σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
• Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 4205/13-8-2015 αίτηση παραίτησης του κ. Βογιατζή Ιωάννη του Μιχαήλ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου
• Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 4338/270/21-8-2015 απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποδέχεται την παραίτηση του κ. Βογιατζή Ιωάννη του Μιχαήλ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αρίθμ. 4766/313/3-9-2015 απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 3/9/2014 έως 2/3/2017 ως εξής :
Α. Ως προς τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν καθ’ ύλην στον Αντιδήμαρχο κ. Γαλατούμο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για το διάστημα έως 2/3/2017
αφαιρεί την ευθύνη και εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στους κάτωθι τομείς αρμοδιοτήτων, καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος:
• τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του
Δήμου,
• την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,
• τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,
• Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Β. Αφαιρεί όλες τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν καθ’ ύλην στον παραιτηθέντα από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βογιατζή Ιωάννη

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος,

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο,

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο