ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΗ μελέτη με τίτλο  «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τις 16/12/2019 με προϋπολογισμό μελέτης 145.518,41 και Κωδικό ΟΠΣ 5034581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»  και αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2020.

Η μελέτη προβλέπει  Έκθεση καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος, Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος, Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφόσον απαιτηθεί).

Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο προ δημοπράτησης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο