Δελτίο Ενημέρωσης για την 3η τροποποίηση πρόσκλησης συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Δελτίο Ενημέρωσης για την 3η τροποποίηση πρόσκλησης συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αλεξανδρούπολη, 3-10-2019

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝAT. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ                 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση πρόσκλησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους φορείς δυνητικών δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «αλιεία και Θάλασσα» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»

 

Το Τμήμα αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με αριθ.1517/21-06-2019 (ΑΔΑ:9Ψ9ΔΔ4653ΠΓ-ΑΧΓ).

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέσω του ΟΣΠ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hhtp://logon.osp.gr/, η οποία είναι η 31-12-2019 και ώρα 14:00, καθώς και τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (τηλ.2551357152 κ. Τοπούζη Δημήτριο), καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ.2131501155,151 κα Καλλιόπη Κόντσα).

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο