Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                  ΑΔΑ ΨΟ1ΕΩ1Λ-ΗΔΜ

                                                                                   

Σαμοθράκη 22-1-2020

                                                  Αριθμ.Πρωτ:310

 

 

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 21

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Σαμοθράκης λόγω εποχιακής νόσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
  2. Την εγκύκλιο Υ.Υ.&Κ.Α. Αρ.πρ. 153109/23-11-2009 “Διακοπή Λειτουργίας σχολείων λόγω της  εποχιακής νόσου΄΄
  3. Το αρ.πρ.308/22-1-2020 έγγραφο του Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης ‘’Κρούσματα Γρίπης’’

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τη διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης από αύριο Πέμπτη 23/1/2020 μέχρι και την Δευτέρα 27/1/2020 λόγω εποχιακής νόσου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                        ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

  1. Παιδικός Σταθμός Σαμοθράκης

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο