Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας λόγω εποχιακής νόσου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας λόγω εποχιακής νόσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΔΑ:ΩΗ89Ω1Λ-Ψ54

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                          

                                                                                   

Σαμοθράκη 23/1/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:   323

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 22

 

ΘΕΜΑ:Διακοπή μαθημάτων  στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας  λόγω εποχιακής νόσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 2. Την εγκύκλιο Υ.Υ.&Κ.Α. Αρ.πρ. 153109/23-11-2009 “Διακοπή Λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας  γρίπης Α(Η1Ν1)
 3. Το αρ.πρ. Φ.25.1/509 α/22-1-2020 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ‘’ Διακοπή μαθημάτων σε σχολική μονάδα λόγω εποχικής γρίπης”
 4. Το αρ.πρ. 24/22-01-20 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείο Καμαριώτισσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας λόγω εποχιακής γρίπης την Πέμπτη 23/01/2020 λόγω εποχιακής Νόσου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Νικόλαος Γαλατούμος

 

———–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΔΑ:Ψ18ΖΩ1Λ-ΩΓ3

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                          

                                                                                   

Σαμοθράκη 23/1/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:   340

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 24

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων  στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας  λόγω εποχικής νόσου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 2. Την εγκύκλιο Υ.Υ.&Κ.Α. Αρ.πρ. 153109/23-11-2009 “Διακοπή Λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας  γρίπης Α(Η1Ν1)
 3. Το αρ.πρ. Φ.25.1/584 /23-1-2020 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ‘’ Διακοπή μαθημάτων σε σχολική μονάδα λόγω εποχικής γρίπης”
 4. Το αρ.πρ. 24/22-01-20 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείο Καμαριώτισσας

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας την Παρασκευή 24/01/2020 λόγω εποχικής νόσου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/ 2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Νικόλαος Γαλατούμος

Κοιν:

 

 1. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
 3. ΠΕΔ ΑΜΘ

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο