ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ ΑΜΘ ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠ ΑΜΘ ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΜΘ 41 για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» ο Δήμος Σαμοθράκης υπέβαλλε πρόταση πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» (ΤΧΣ)
Δηλαδή πρόκειται για υποβολή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την προβλεπόμενη προετοιμασία και διαδικασία από πλευράς του Δήμου.

Η πρόταση του Δήμου μας ήταν μία από τις δέκα (10) που εντάχθηκαν με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη στις 30/07/2018 σε σύνολο δεκαεπτά (17) που υποβλήθηκαν.

Το αντικείμενο της Πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης» αφορά στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 και στοχεύει στην οργάνωση και ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., μέσω κατευθύνσεων και μέτρων. Σύμφωνα με τον Ν 4447 (ΦΕΚ Α’ 241/2016): 1.Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. 2.Καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου. 3. Με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών :α) Οικιστικές Περιοχές, β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γ) Περιοχές Προστασίας, δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης. Διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την: 1. Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης 2. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών 3. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων». Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, η μελέτη Τ.Χ.Σ. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού για το Δήμο Σαμοθράκης για τα επόμενα χρόνια.

Η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε είναι: 196.059,42 ευρώ.

Με δεδομένο ότι η πλήρης απουσία οποιουδήποτε ρυθμιστικού υποβάθρου για το νησί της Σαμοθράκης αφαιρεί κάθε προοπτική ανάπτυξης και παρακάμπτοντας επιφανειακές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό, οι εκπόνηση μελετών και η θεσμοθέτηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων είναι βάση για οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο