Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος)

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

  1. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

Όροι και προϋποθέσεις

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεωνέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας», θα πρέπει να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 – SME Instrument.

Η ένταση της ενίσχυσης  κυμαίνεται από 25–80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/ δαπάνη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4315

 

 

Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Σαμοθράκης

25510 98 097

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο