Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»

Θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»

 

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ εναρμόνισης οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726), από 1η Ιουνίου 2018, ( Τροποποιητική της ΑΔΑ Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C30465%CE%A7%CE%98%CE%9E-7%CE%A1%CE%9B?inline=true ), εξαιρούνται της υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο – πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) – τα οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών, τα οποία έχουν ταξινομηθεί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σ’ αυτά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) [παρ.2δ του άρθρου 3 της (α) σχετ. ΚΥΑ].

α) Μικρά νησιά νοούνται αυτά που περιγράφονται στο σημείο 17 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «μικρό νησί»à ένα νησί με λιγότερους από 5000 κατοίκους το οποίο δεν συνδέεται με άλλα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με οδικές γέφυρες ή σήραγγες. Ο αριθμός των κατοίκων προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού – Κατοικιών που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας·

β) Η ανωτέρω εξαίρεση αφορά τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας το μικρό νησί.

γ) Όχημα που στην άδεια κυκλοφορίας του αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας το μικρό νησί και για οποιοδήποτε λόγο κυκλοφορήσει εκτός του μικρού νησιού σε περιοχή που υφίσταται τεχνικός έλεγχος, υπόκειται σε τεχνικό έλεγχο.

δ) Όχημα που στην άδεια κυκλοφορίας του αναφέρεται σαν έδρα ή τόπος κατοικίας το μικρό νησί και μεταβιβάζεται σε περιοχή που υφίσταται τεχνικός έλεγχος, υπόκειται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμησή του, εφόσον το όχημα έχει την υποχρέωση βάσει της θεσμοθετημένης συχνότητας τεχνικού ελέγχου [εφαρμογή έχει η διάταξη της αριθμ. οικ. Α 36348/3425/2013 (Β’ 2224) ] περί έκδοσης άδειας ‘’ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ’’. Το αντίθετο δεν ισχύει. ε) Από λήψεως της παρούσας καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας, όπως τροποποιήσουν ισχύοντα προγράμματα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 

file:///C:/Users/user/Downloads/document%20(11).pdf

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο