Ζήτηση προσφορών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ζήτηση προσφορών

Ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθ. 4124/11-7-2017 Διακήρυξη
  2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  3. τις υπ’ αριθ. 292, 108, 109, 107 αποφάσεις αναλήψεις υποχρέωσης
  4. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 292, 108, 109, 107
  5. το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)
  6. ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σίτισης του Δήμου Σαμοθράκης για τον Παιδικό Σταθμό για τις ομάδες 1.Α Είδη παντοπωλείου, 1.Β Είδη αρτοποιείου, 1.Γ Είδη οπωροπωλείου και 2.Α Είδη παντοπωλείου (γάλα) για τους υπαλλήλους του Δήμου (Ν. 53361/2006) σύμφωνα με τη παραπάνω διακήρυξη η οποία είναι αναρτημένη στο site του Δήμου (samothraki.gr) κηρύχτηκε άγονος

καλεί όλους τους προμηθευτές που διαθέτουν τα παραπάνω είδη για την διενέργεια προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, να προσκομίσουν την οικονομική προσφορά τους, την Τετάρτη 09/08/2017 στα γραφεία του Δήμου μας στις   10:00 (ώρα συνεδρίασης επιτροπής γνωμοδότησης αξιολόγησης)

 

Ο

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο