Κλειστα τα σχολεία στις 13 Ιανουαρίου 2017 στη Σαμοθράκη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Κλειστα τα σχολεία στις 13 Ιανουαρίου 2017 στη Σαμοθράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             ΑΔΑ: 6ΡΞ7Ω1Λ-ΕΜΔ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 12/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 90

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 11

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω επικινδυνότητας οδικού δικτύου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,
 4. Τις χιονοπτώσεις κατά την 7η,8η,9η,10η,11η Ιανουαρίου 2017
 5. Την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου και την ολισθηρότητα των δρόμων και σχολικών αυλών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 13η Ιανουαρίου 2017 σε όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Βίτσας

Κοιν:

 1. Λύκειο Σαμοθράκης
 2. Γυμνάσιο Σαμοθράκης
 3. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 4. Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος
 5. Νηπιαγωγείο Χώρας
 6. Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας
 7. Νηπιαγωγείο Λακκώματος
 8. ΚΔΑΠ Λακκώματος
 9. ΚΔΑΠ Χώρας
 10. Παιδικό Σταθμός

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο