Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 3-8-2020

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 4028

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            

 

 

        _____________

 

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα

Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

Τηλ.              : 2551350800

Fax               : 2551041204

Email            : dim@ samothraki.gr

 

                 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

   ΑΠΟΦΑΣΗ 260

 

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.4124/Β/20-9-2018 Τροποποιήσεις ΦΕΚ 2511/Β/25-6-2019).
 6. Την 289/4388/4-9-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
 7. Tην αρίθμ. 178/2708/16-6-2020 απόφαση του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη
 8. Την αρίθμ. 252/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής αίτησης χορήγησης λειτουργίας δημοτικού υδροθεραπευτηρίου νήσου Σαμοθράκης και στην συνέχεια υπεβλήθη προς το Υπουργείο Τουρισμού- Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης –Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).
 9. Την αρίθμ.55/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης».
 10. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπευθύνου για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης για την λουτρική περίοδο 2020.
 11. Την ανάγκη ορισμού υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου για την λειτουργία του κάμπινγκ φυσικής διαβίωσης Πλατίας Δήμου Σαμοθράκης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19»

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγόραινα Ιωάννη την  αρμοδιότητα της εποπτείας και εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και την άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας (Διευθύντη) και πειθαρχικού προϊσταμένου του συνόλου του προσωπικού της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας για το χρονικό διάστημα της λουτρικής περιόδου 2020 ο οποίος ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση κτιρίων και κατάλληλων υποδομών λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.
 • Μεριμνά για όλα τα θέματα οργάνωσης, καλής λειτουργίας και  αδειοδότησης λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας  και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.
 • Έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης.
 • Ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού προϊστάμενου του κύριου και του τεχνικού προσωπικού που διατίθενται για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας και υπέχει κάθε ποινική και αστική ευθύνη που απορρέει από την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και την αρτιότητα της Μονάδας, καθώς και την προστασία των πηγών, των δεξαμενών, των πέριξ αυτών χώρων και του φυσικού πόρου του οποίου έχει επιτραπεί η χρήση.
 • Μεριμνά και εισηγείται στον Δήμαρχο και την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού κύριου, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, για την τήρηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας και για την εν γένει κανονική λειτουργία τους κατά τον προορισμό τους, εφαρμόζοντας τις υποδείξεις του υπεύθυνου γιατρού σε θέματα αρμοδιότητας.
 • Δηλώνει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου, αποφασίζει, μετά από υπόδειξη του γιατρού, το ωράριο λειτουργίας αυτών και μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΕΟΤ.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου, τη γνωστοποίηση του τιμοκαταλόγου των παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους και την ανάρτηση θεωρημένου από τον Ε.Ο.Τ. τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής.
 • Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας (Διευθύντης) της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας οφείλει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τους κατά το χρόνο λειτουργίας τους.
 • Κατευθύνει, παρακολουθεί, κατανέμει και ελέγχει τις εργασίες του κύριου, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού, ορίζει τα καθήκοντά του, ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, αποφασίζει άμεσα για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και ρυθμίζει την εναλλαγή του προσωπικού με βάση τα νόμιμα ωράρια εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες. Σε περίπτωση απουσίας του ο νόμιμος αναπληρωτής του αποφασίζει για τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης του τελευταίου.
 • Ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊστάμενου του συνόλου του προσωπικού της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας και ευθύνεται για την εξασφάλιση του αναγκαίου αριθμού κύριου, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.
 • Ασκεί καθήκοντα υπευθύνου και συντονιστή για την κατάρτιση, εφαρμογή και επίβλεψη σχεδίου διαχείρισης υπόπτου κρούσματος της νόσου που προκαλείται από τον κορωνοϊο Covid-19, σύμφωνα με με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1881/29-5-2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» (Β’ 2084) όπως ιτροποποιήθηκε και  ισχύει με την αρίθμ. 8958/15-6-2020 όμοια (Β΄ 2370)

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  Δήμαρχος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο