ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Untitled-1

Οδηγίες για την υλοποίηση δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος.pdf

Α. Δράση 3.1 Δ Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων
1. Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι τριάντα ευρώ (30 ευρώ) ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση (14/6/2017). Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. Οι κυψέλες αντικατάστασης, των οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα φέρουν σε εμφανές σημείο πυροσφράγιση ή αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα με την επιγραφή «Καν. 1308/2013, έτος 2017».
2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3. Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται σωρευτικά από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση
4. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη:
α) η δαπάνη για την προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών, παρά μόνο για τις πλήρεις κυψέλες,
β) η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά.
γ) Ο ΦΠΑ.

Β. Δράση 3.2 Δ Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας
1. Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:
α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) οχηματαγωγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση:
α) τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας,
β) τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας.

2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 ευρώ με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
δ) Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ε) Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν.
3. Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον Καν(ΕΚ)229/2013 του Συμβουλίου, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.
4. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής στιςΔράσεις 3.1 και 3.2
1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και τα Κέντρα Μελισσοκομίας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής τους για την υλοποίηση των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος.
2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 και 3.2 εκφράζεται με την υποβολή σχετικής Αίτησης – Δήλωσης στη ΔΑΟΚ ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 μέχρι 14/6/2017. Η Αίτηση Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.
3. Η Αίτηση – Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), υποβάλλεται:
•    αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,
•    δια αντιπροσώπου,
•    με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
4. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ εισάγουν τα στοιχεία των αιτήσεων συμμετοχής στην ειδική μηχανογραφική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού ¬ικτύου Μελισσοκομίας Melinet μέχρι 16/6/2017, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη και ορθή εξαγωγή των δειγμάτων ελέγχου.

Δ. Διαδικασία Πληρωμής
1. Η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται μετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής.
2. Μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων συντάσσεται φάκελος πληρωμής ανά δικαιούχο, ο οποίος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο φορέα, όπως προβλέπεται για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος. Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2017.
3. Η αποστολή των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και η εκκαθάριση και καταβολή της δαπάνης στους δικαιούχους ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017.
4. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο