Ορισμός εντεταλλμένου Δημοτικού Συμβούλου ως υπεύθυνου για την λειτουργία του κάμπινγκ Βαράδες, του Κέντρου Φυσικής Διαβίωσης Πλατίας και του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός   εντεταλλμένου Δημοτικού Συμβούλου ως υπεύθυνου για την λειτουργία του  κάμπινγκ Βαράδες, του Κέντρου Φυσικής Διαβίωσης Πλατίας και του  Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΝΕ4Ω1Λ-9ΕΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Σαμοθράκη 2-7-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 3412

Απόφαση αριθμ.: 184/2015
Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2279 /τ.Β΄/12-10-2011.
6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Στεργίου Εμμανουήλ ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου :
1) Την ευθύνη, επίβλεψη, εποπτεία και τον συντονισμό του Δημοτικού Κάμπινγκ Βαράδες, του Κέντρου Φυσικής Διαβίωσης Πλατεία και του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου και συγκεκριμένα:
• Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
• Να εισηγείται θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδιος.
• Να μεριμνά για θέματα οργάνωσης και καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που ορίζεται υπεύθυνος και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.
Β. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο