Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΔΑ: Ψ99ΨΩ1Λ-88Π

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 210-2020

         Αριθμ. Πρωτ. : 5932

 

Απόφαση αριθμ.: 370/2020

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου»

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη :

 

  1. Τις διατάξεις της περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 και του άρθρου 178 παρ. 1 & 4 του Ν. 3463/2006
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2307/1995
  5. Τις διατάξεις του ΝΔ 31/1968
  6. Τις διατάξεις του ΑΝ 263/1968 & Α.Ν. 1539/1938
  7. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σαμοθράκης
  8. Το γεγονός ότι η Δημοτική Σύμβουλος Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη διαθετεί την απαιτούμενη εμπειρία λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο προστασίας δημόσιας περιουσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη  και της αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την αρμοδιότητα  εποπτείας και συντονισμού όλων των διαδικασίων για την προστασία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας από αυθαίρετες χρήσεις και τις μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα για τον συντονισμό των διαδικασίων και την σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, όσων αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν σε ακίνητα που ανήκουν κατά χρήση, νομή και κατοχή στο Δήμο Σαμοθράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006.

 

Β. Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης θα υποστηρίζεται (γραμματειακά και ως προς την διενέργεια διαδικασίων αυτοψίας και σύνταξης εκθέσεων) από  τον υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Χονδρό Σταύρο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού/Α΄.

 

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

 

Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                            

                                              Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο