Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΔΑ: 9Θ5ΣΩ1Λ-ΜΡΛ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 3-8-2020

         Αριθμ. Πρωτ. : 4034

 

Απόφαση αριθμ.: 262/2020

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4124 /τ.Β΄/20-9-2018.

6) Την αρίθμ. 251/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής αίτησης για έγκριση τίτλου ¨Δημοτικό Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης¨ προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας του.

7) Την αρίθμ. 108/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του κάμπινγκ φυσικής διαβίωσης Πλατίας Δήμου Σαμοθράκης.

8) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατίας Δήμου Σαμοθράκης για την τουριστική περίοδο 2020.

9) Την ανάγκη ορισμού υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου  για την λειτουργία του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατίας Δήμου Σαμοθράκης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19».

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Φωτεινού Φωτεινό ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, το έργο εποπτείας και εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Δήμου Σαμοθράκης και την άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας  (Διευθυντή) ως εξής:

 

1) Μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της

Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου  που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις

αρμοδιότητές του.

2)  Μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση κτιρίων και κατάλληλων υποδομών  λειτουργίας του κάμπινγκ.

3)  Εισηγείται θέματα  του προσωπικού  που απασχολείται στις  υπηρεσίες που ορίζεται  αρμόδιος.

4) Μεριμνά για όλα τα θέματα οργάνωσης, καλής λειτουργίας  και  αδειοδότησης λειτουργίας του κάμπινγκ  και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

5) Μεριμνά και ευθύνεται για την τήρηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του κάμπινγκ φυσικής δαβίωσης Πλατίας Δήμου Σαμοθράκης και για την εν γένει κανονική λειτουργία του, εφαρμόζοντας τις υποδείξεις των προϊσταμένων του.

6) Μεριμνά για τη γνωστοποίηση του τιμοκαταλόγου των παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής.

7) Οφείλει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ κατά το χρόνο λειτουργίας του.

8) Κατευθύνει, παρακολουθεί, και ελέγχει τις εργασίες του προσωπικού σύμφωνα με τα καθήκοντα που τους έχουν  ανατεθεί από τον Δήμαρχο και σε συνεργασία με τον υπηρεσιακό προϊστάμενό του  ρυθμίζει θέματα οργάνωσης.

9) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κάμπινγκ, αποφασίζει άμεσα για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και ρυθμίζει την εναλλαγή του προσωπικού με βάση τα νόμιμα ωράρια εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες. Σε περίπτωση απουσίας του ο νόμιμος αναπληρωτής του αποφασίζει για τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

10) Ασκεί καθήκοντα πειθαρχικού προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού του κάμπινγκ και ευθύνεται για την εξασφάλιση του αναγκαίου αριθμού του προσωπικού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.

11) Ασκεί καθήκοντα υπευθύνου και συντονιστή για την κατάρτιση, εφαρμογή και επίβλεψη σχεδίου διαχείρισης υπόπτου κρούσματος της νόσου που προκαλείται από τον κορωνοϊο Covid-19, σύμφωνα με με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1881/29-5-2020 ΚΥΑ «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» (Β’ 2084) όπως ιτροποποιήθηκε και  ισχύει με την αρίθμ. 8958/15-6-2020 όμοια (Β΄ 2370)

 

Β.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου  τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Γ. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

 

Ε. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

Ο  Δήμαρχος

 

                                                                                                       Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο