Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΨΠ0ΣΩ1Λ-Π27

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 21-7-2020

         Αριθμ. Πρωτ. : 3559

 

Απόφαση αριθμ.: 237/2020

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4124 /τ.Β΄/20-9-2018.

6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας στην προώθηση θεμάτων υγείας του Δήμου Σαμοθράκης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Βασιλειάδου Σωτηρία ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο και της αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Υγείας του άρθρου 11  του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως αρμοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη δράσεων, δομών και υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και τον συντονισμό υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Υγείας του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές της.
  • Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση κτιρίων και κατάλληλων χώρων λειτουργίας των δομών Υγείας.
  • Εισηγείται για θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδια.
  • Μεριμνά για όλα τα θέματα οργάνωσης, καλής λειτουργίας και  αδειοδότησης λειτουργίας των  δομών αυτών, ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

Β. Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                            

                                              Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο