Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Πληρ: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα                    Σαμοθράκη 27/06/2019
Τηλ: 2551350822

Ο Δήμος Σαμοθράκης προβλέπει την ανάθεση παροχής  υπηρεσιών Τεχνικού  Ασφαλείας και Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στο σύνολο των εργαζομένων του για το διάστημα ενός έτους και ως εκ τούτου ζητά Τεχνικό Ασφαλείας

 

Κατόπιν του αρίθμ. 6309/26-10-2015 δελτίου ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας όπου υποδεικνύεται μεταξύ των άλλων στον Δήμο η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και η σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου είναι ανάγκη να γίνει σε εξωτερικό συνεργάτη η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.Ο Δήμος μας ως επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία Β΄ (σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 & ΣΤΑΚΟΔ)  και ως εκ τούτου προβλέπεται η ανάθεση παροχής  υπηρεσιών συμβούλου – τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο Σαμοθράκης και στο σύνολο των εργαζομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85 και του π.δ. 17/96 και του Ν. 3850/2010,  διότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν δύναται  να ασκήσει ο ίδιος ως εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3144/2003.Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

α) να παρέχει στον Δήμο  υποδείξεις και συμβουλές , γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων  και να συντάσσει σε συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας, όπου υπάρχει γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων και τη θέτει σε διάθεση του εργοδότη.

β) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.γ) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.δ) να συντάξει  γραπτή εκτίμηση των  κινδύνων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου Σαμοθράκης  στην οποία θα γίνει η συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και θα καταγραφούν τα εξής:-Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες-Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν  όχι-Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Ειδικότερα:

Α. Ο τεχνικός ασφαλείας θα συμβουλεύει σε θέματα:

 • σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων
 • εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών
 • προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
 • επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας
 • διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
 • οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

Β. Θα ελέγχει την ασφάλεια:

 • των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους
 • των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πρίν από την εφαρμογή τους
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων
 • Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας , ο Τ.Α. έχει υποχρέωση:

 • να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας , να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράληψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβάλει την εφαρμογή της .
 • να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων , να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση , ο Τ.Α. έχει υποχρέωση:
– να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

-να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Τις γραπτές υποδείξεις ο Τ.Α. καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης , το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.

Όποιος ενδιαφέρεται για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες να επικοινωνήσει με το παραπάνω τηλέφωνο

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο