Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 23-7-2021

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 3640

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            

 

 

        _____________

 

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα

Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

Τηλ.              : 2551350800

Fax               : 2551041204

Email            : dim@ samothraki.gr

 

Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

   ΑΠΟΦΑΣΗ 217

 

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.4124/Β/20-9-2018 Τροποποιήσεις ΦΕΚ 2511/Β/25-6-2019).
 6. Την 289/4388/4-9-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 7. Tην αρίθμ. 178/2708/16-6-2020 απόφαση του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη
 8. Την αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφαση του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη
 9. Την αρίθμ. 2285/9-2-2021 (ΑΔΑ: 619Λ465ΧΘΟ-8ΘΛ) απόφαση χορήγησης σήματος λειτουργίας στην Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης της Ειδικής Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).
 10. Την αρίθμ.55/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης»
 11. Την ανάγκη παράτασης ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη υπευθύνου για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου για την λειτουργία του στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» για την για την λουτρική περίοδο 2021.

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παρατείνει την ισχύ της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη υπευθύνου για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου  για την λειτουργία του στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» σύμφωνα με τις διατάξεις της  υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 (ΦΕΚ 1632/21-4-2021/τ.Β΄) κοινή υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, για την λουτρική περίοδο 2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  Δήμαρχος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο